Отваряне на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка за доставка и монтаж на оборудване и строителство по проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3”

18 Май 2013

На 20.05.2013 г. от 11.30 часа в заседателната зала на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4 ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците

в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: «Доставка и монтаж на оборудване и изпълнение на СМР за проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3”.

 

 

Процедурата за възлагане е открита в изпълнение на проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3 ”, съфинансиран със средства от националния бюджет и Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища” на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.