Отваряне на офертите на кандидатите за строителен надзор

20 Май 2013

На 21.05.2013 г. от 11:00 часа в заседателната зала 404 на Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура», гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69, ет.4 ще бъдат отворени офертите на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор и изпълнение на консултански услуги за строителството на обекти по проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3”.

Поръчката се възлага в изпълнение на проект BG 161 PO 004-4.0.01-0005 „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - фаза 3”, финансиран от ЕФРР чрез Приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Дейностите в проекта са свързани с доизграждане на инфраструктурата и разширяване на обхвата и функциите на информационната система, изграждане на оперативни центрове за управление на трафика във Варна и Бургас, внедряване на система за радарно наблюдение, AIS обслужване, видео и метео обслужване, радипеленговане, комуникация на УКВ и технологично изграждане на преносна среда.