Отваряне на ценовите офертите на кандидатите за изготвяне на правно-финансов анализ за бъдещия инвестиционен проект „Супер Бургас”

22 Май 2013

На 23 май 2013 г. от 11:00 часа в зала 404 на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4) ще бъдат отворени ценовите оферти на кандидатите за участие в откритата процедура с предмет: „Изготвяне на правно-финансов анализ. Проучване на добри практики ” по проект „ Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас - Зона за обществен достъп”, финансиран по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт ” 2007-2013 г. ”

Проектът, изпълняван от ДП „Пристанищна инфраструктура”, има за цел да проучи възможностите за поетапно изграждане, устойчиво управление и бъдещо развитие на територията на настоящото пристанище Бургас, а също така и на цялостния комплекс, придобил публичност като „Супер Бургас”.

Изпълнението на дейностите дефинира обхвата на бъдещия инвестиционен проект „Супер Бургас – Зона за Обществен достъп” чрез:

  • проучване на възможностите за финансиране на всички дейности, предвидени за включване в инвестиционния проект и изследване на потенциала за развитие;
  • реализиране на предварителните проучвания, свързани с приемливостта на проекта и с неговото последващо развитие.