Отварят офертите за независим финансов одит на 4 проекта, изпълнявани от ДППИ

03 Юни 2013

На 04.06.2013 г. от 11:00 часа в сградата на Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура» в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, зала 404 ще

бъдат отворени офертите на кандидатите за участие в открита процедура за извършване на независим финансов одит на следните проекти, изпълнявани от ДППИ като конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.:

 

  • проект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”;
  • проект „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура”;
  • проект „Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас - зона за обществен достъп”; 
  • проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3”.

Предмет на откритата обществена поръчка е избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите от обхвата на проектите и отчитането на извършените разходи в съответствие с изискванията на Оп „Транспорт” 2007 – 2013 г. и добрите практики за управление на проекти, финансирани със средства на ЕС и националния бюджет.