Открита е процедура за избор на доставчик на два автомобила за нуждите на ДППИ

19 Юни 2013

С Решение РД-09-41/19.06.2013 г. на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя автомобили за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура” по две обособени позиции:

  1. Доставка на мултифункционален автомобил за превоз на пътници и товари (модификация "бус", 4х4, 6+1 места) ” и
  2. Доставка на лек автомобил (4х4, 4+1 места).

Изпълнителят следва да достави превозните средства и да осигури гаранционната им поддръжка в оторизирани от производителя сервизи.

Документацията за участие в процедурата е достъпна до 17:30 часа на 10.07.2013 г. в рубрика „Профил на купувача” на официалната интернет страница на предприятието на адрес www.bgports.bg.

Срокът за подаване на офертите или заявленията за участие е до 17:30 часа на 17.07.2013 г.

Получените оферти на участниците ще бъдат отворени на 18.07.2013 г. от 10:30 часа в сградата на Главно управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” – гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, заседателната зала.