Проект № BG16M1OP001-4.001-0003

„Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“

 

 Финансиран по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите  внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

 

 

Обща стойност на проекта: 11 014 280.40 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 6 602 152.15 лв.

Европейски фонд за регионално развитие: 5 611 829.33 лв.

Национално съфинансиране към отпуснатата БФП: 990 322.82 лв.

Финансиране от страна на ДППИ: 4 412 128.25 лв.

Начало на проекта: 27.02.2017 г.

Край на проекта: 31.12.2021 г.

 

Системата за наблюдение и управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) принадлежи към класа на сложните и териториално разпределени информационни системи. Тя е предназначена да решава широк спектър от навигационни и информационни задачи, произтичащи от международни, европейски и национални правни норми, които са динамични и търпят изменения в зависимост от количествените и технологичните промени в естеството на морския транспорт. Всяка една такава система е уникална и не представлява завършен продукт, предлаган на пазара, а се изгражда и надгражда в зависимост от спецификата на региона и нуждите на съответната държава, с оглед на това да реализира определени функционални възможности за определени райони и да отговаря на актуалните технически и нормативни изисквания и нововъзникнали предизвикателства.

Добрите европейски практики в областта на управлението на трафика и непрекъснатото технологично развитие и подобряване в сектора (радиолокация, специализирано видеонаблюдение – дневно и нощно, ИТ и др.) предполагат необходимостта от технологично усъвършенстване и разширяване обхвата на системата за наблюдение и управление на трафика VTMIS чрез внедряване на модернизирана инфраструктура и иновативни подходи при изграждането и експлоатацията ѝ.

Реализирането на проекта с разширяването на обхвата и допълване функциите на системата VTMIS ще подобри безопасността и сигурността на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища. Тъй като обектите от териториален обхват на пристанище Бургас са част от основната Трансевропейска транспортна мрежа, а обектите от териториален обхват на пристанище Варна са към разширената Трансевропейска мрежа, то изпълнението на проекта косвено ще повлияе положително и на ефективността на Трансевропейската транспортна мрежа.

Основна цел: Подобряване управлението, безопасността и сигурността на корабоплаването и екологичния контрол в морските пространства на Република България чрез внедряване на модернизирана инфраструктура за наблюдение и управление на трафика.

  

Специфични цели:

  1. Географско разширение на обхвата на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) в крайните северни и южни райони на морските пространства и критични плавателни и пристанищни участъци на Р България.
  2. Увеличаване на капацитета и качеството на преносната среда чрез надграждане на телекомуникационната инфраструктура в съответствие с разширяване на географския обхват на системата VTMIS, повишения обем данни и обхвата на предоставяните услугите за корабоплаването.
  3. Подобряване на ефективността на морския транспорт чрез използването на точна и подробна информация от допълнително поставените датчици на системата.
  4. Засилване на екологичния контрол по опазване на морската природна среда от замърсяване в резултат на корабоплавателната дейност.

Очакван резултат: Осигуряване на географското разширение на обхвата на  системата с монтаж на оборудване в нови точки за покриване на зони, в които към момента няма изградено навигационно наблюдение, осигуряващо безопасността на корабоплаването, опазване на човешкия живот на море и опазване на околната среда от замърсяване.

  

В проекта са заложени за изпълнение следните дейности:

 

Дейност 1: Анализ на съществуващото състояние в ДППИ и системно и физическо проектиране;

Дейност 2: Реализиране;

Дейност 3Тестове за приемане на системата в реална експлоатация и финализиране и отчитане на изпълнението;

Дейност 4: Обучение на персонала, използващ системата;

Дейност 5: Строителен надзор;

Дейност 6: Мерки за публичност, информация и комуникация;

Дейност 7: Управление на проекта.

 

Ръководител: д-р инж. Златко Кузманов, тел.: + 359 52 684930, e-mail: z.kuzmanov@bgports.bg