• Начало
  • Проекти
  • Специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на ДППИ

                                                                               

 

Проект № BG16M1OP001-5.001-0025

„Специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014 – 2020 г.“

 

Финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

 

Обща стойност на проекта: 1 151 040,00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 973 700,00 лв.

Европейски фонд за регионално развитие: 827 645,00 лв.

Национално съфинансиране към отпуснатата БФП: 146 055,00 лв.

Финансиране от страна на ДППИ: 177 340,00 лв.

Начало на проекта: 17.09.2019 г.

Край на проекта: 30.07.2022 г.

 

Проектът включва  общи и специализирани обучения за служителите на ДППИ във връзка с подготовката, изпълнението, управлението и мониторинга на проекти по ОПТТИ, модерирани работни срещи по специализирани и общо-управленски теми, както и учебни визити за обмен на опит и добри практики.

 

Основна цел: Повишаване  капацитета на служителите на ДППИ, ангажирани с процеса на подготовката, изпълнението, управлението и мониторинга на проекти по ОПТТИ.

Специфични цели:

  1. Укрепване и повишаване на административния капацитет на ДППИ във връзка с подготовката на следващия програмен период (2021 – 2027 г.) посредством провеждане на специфични обучения, които да позволят идентифицирането и подготовката на качествени и стратегически проекти за развитие на пристанищата;
  2. Укрепване и повишаване на административния капацитет на ДППИ за ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в пристанищата за повишаване на ефективността от изпълняваните от ДППИ проекти в настоящия програмен период.

 

 

В проекта са заложени следните дейности:

Дейност 1: Провеждане на общи и специализирани обучения, работни срещи и учебни визити за служителите на ДППИ

 

Дейност 2: Управление на проекта.

 

Дейност 3: Информация и комуникация.

 

Ръководител: Иван Иванов, ръководител отдел „Човешки ресурси“, тел.: 02 807 99 64, имейл: id.ivanov@bgports.bg