• Начало
  • Проекти
  • Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект ППС

                                                                                

Проект № BG16М1ОР001-4.001-0005

„Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

Финансиран по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

 

Обща стойност на проекта: 1 560 000 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 1 320 000 лв.

Европейски фонд за регионално развитие: 1 122 000 лв.

Национално съфинансиране към отпуснатата БФП: 198 000 лв.

Финансиране от страна на ДППИ: 240 000 лв.

Начало на проекта: 20.02.2018 г.

Край на проекта: 31.08.2023 г.

 

Проектът представлява консултантска услуга, наречена „Стратегически съветник“, чиято цел е да осигури актуализация и разширяване на обхвата на наличните планове за приемане и обработване на отпадъци (ППОО) в пристанищата с национално значение. Тя представя оценка на необходимостта от внедряване на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в закрити води и в бреговата зона в района на пристанището, както и за приемането на тези отпадъци. Проектът включва оценка на необходимостта от внедряване и развитие на интегрирана информационна платформа (ИИП), която да обединява и да представя в подходящ вид резултатите, информационните потоци и данните от внедрените информационни системи, свързани с изпълнението на функциите на ДППИ.

Териториалният обхват за изпълнение на проекта включва петте български пристанища с национално значение, разположени на Черно море и в българския участък на р. Дунав.

 

Основна цел: осигуряване на висококвалифицирана и специфична консултантска помощ за подготовка и реализация на инвестиционен проект, чрез който ще бъде подобрено управлението на околната среда в областта на водния транспорт.

 

Специфични цели:

  1. Подобряване на ефективността на управлението на отпадъците в пристанищата с национално значение чрез актуализиране на ППОО и въвеждане на изисквания за допълващи съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания и привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба;
  2. Развитие и създаване на условия за превенция и намаляване на замърсяванията; предвидимост и безопасност на пристанищната дейност и водния транспорт чрез разработване на интегрирана информационна платформа за контрол и наблюдение на дейностите по управление на отпадъците в българските пристанища за обществен транспорт;
  3. Подготовка на инвестиционен проект по ОПТТИ 2014-2020 г. за подобряване техническите възможности за приемане на отпадъците от експлоатацията на кораби в пристанищата за обществен транспорт с национално значение, включително внедряване на допълващи съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания.

 

Очакван резултат:

С реализирането на проекта посредством ефективното управление на отпадъците в пристанищата с национално значение ще се подобри управлението на околната среда в областта на водния транспорт.

 

В проекта са заложени следните дейности:

Дейност 1: Актуализация на планове за приемане и обработване на отпадъци в пристанищата с национално значение.

Ще бъдат актуализирани плановете за приемане и обработване на отпадъците в пристанищата с национално значение,  с оглед  разширяване на обхвата на наличните ППОО.

Дейност 2: Изготвяне на Анализ „Разходи-ползи“ и Анализ по отношение на прилагането на държавни помощи за реализацията на проекта, в зависимост от избрания вариант за реализация на проекта.

Ще бъдат изготвени Анализ „Разходи-ползи“ и Анализ по отношение на прилагането на държавни помощи за реализацията на инвестиционнния проект.

Дейност 3: Оценка на необходимостта от внедряване и развитие на интегрирана информационна платформа (ИИП).

Ще бъдат изготвени прединвестиционни проучвания и Анализ на необходимостта от внедряване на ИИП.

Дейност 4: Мониторинг и контрол при изпълнение на инвестиционния проект.

Ще бъде извършен мониторинг и контрол в процеса на доставката и инсталацията на оборудването и внедряването на ИИП.

Дейност 5: Управление на проекта.

 

Ръководител: Естислав Площаков — директор на Дирекция Стратегическо развитие, пристанищни услуги и екология, тел.: 02/ 807 99 74, e-mail: e.ploshtakov@bgports.bg