• Начало
  • Проекти
  • Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти

                                                                                

Проект № BG16M1OP001-5.001-0026

„Осигуряване на техническа помощ за подготовка на проекти за следващия програмен период 2021 – 2027 г.“

 

Финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

 

Обща стойност на проекта: 3 214 320,00 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 2 671 900,00 лв.

Европейски фонд за регионално развитие: 2 271 115,00 лв.

Национално съфинансиране към отпуснатата БФП: 400 785,00 лв.

Финансиране от страна на ДППИ: 542 420,00 лв.

Начало на проекта: 06.08.2020 г.

Край на проекта: 05.08.2023 г.

 

Проектът предвижда мерки за осигуряване на активно участие на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в процеса на програмиране и подготовка на проекти и дейности през следващия програмен период, които да бъдат реализирани своевременно.

 

Към настоящия момент ДППИ е идентифицирал няколко проектни предложения от ключова важност за следващия програмен период. Списъкът на проектните предложения ще бъде допълнен  след изготвяне на проучване за актуалните нужди на ДППИ и на база актуално състояние и конкретни параметри за новия програмен период. По проекта ще се изготвят необходимите проучвания, анализи и др. необходими документи за стартиране на набор от проекти в новия оперативен период 2021 – 2027 г. и възможно най-ранно започване на проектни дейности.

 

Основна цел: Подпомагане на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в качеството му на бенефициент при подготовката на проекти за следващия програмен период.

 

Специфични цели:

  1. Изготвяне на списък на приоритетните обекти на инвестиции и изготвяне на необходимите проучвания и анализи за най-приоритетните проекти;
  2. Подготовка на инвестиционни проекти за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

 

В проекта са заложени следните дейности:

 

Дейност 1: Изготвяне на предпроектни проучвания за идентифицирани проекти;

 

Дейност 2: Изготвяне на Анализи разходи/ползи;

 

Дейност 3: Изготвяне на документи за ОВОС;

 

Дейност 4: Изготвяне на документи за кандидатстване за финансиране;

 

Дейност 5: Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител;

 

Дейност 6: Управление на проекта.