Проект № BG16M1OP001-4.001-0015

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение

 

Финансиран по Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

 

Обща стойност на проекта:  12 782 782,88 лв.

Европейски фонд за регионално развитие: 10 865 365,45 лв.

Национално съфинансиране към отпуснатата БФП: 1 917 417,43 лв.

Начало на проекта: 07.04.2020 г.

Край на проекта: 30.10.2022 г.

 

Проектът предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения за приемане на отпадъци от експлоатацията на кораби и остатъци от товари, съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ), както и разработване и внедряване на интегрирана информационна платформа (ИИП) за управление и осигуряване на безопасност с оглед оптимизиране и развитие на информационното обслужване на морския и речен транспорт.

С качественото изпълнение на инвестиционния проект ще се постигне привеждане на българските пристанища към изискванията на Европейския съюз в областта на опазване на околната среда, произтичащи от европейските политики и директиви, както и на международните конвенции и стандарти в областта на водния транспорт.

 

Основни цели:

  1. Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи;
  2. Насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури.

 

Специфична цел:

  1. Подобряване и управление на околната среда в областта на водния транспорт и намаляване на вредното въздействие върху околната среда чрез въвеждането в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) и внедряване на СПРЕАЗ;
  2. Подобряване организацията и контрола по събирането на отпадъци, както и взаймодействието между различните участници при констатиране и отстраняване на нефтени разливи по море и река.

 

В проекта са заложени следните основни дейности:

Дейност 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските речни и морски пристанища за обществен транспорт с национално значение;

Дейност 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение;

Дейност 3: Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища.

 

Ръководител: Естислав Площаков, тел.: 02 807 99 74, e-mail: e.ploshtakov@bgports.bg